Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Prywatne Niepubliczne Przedszkole
w Maniowach
ul.Krasińskiego 18
34-436 Maniowy
tel.18 275 06 27
kom. 608 628 732 

 Prywatne Niepubliczne Przedszkole

w Maniowach
ul.Krasińskiego 18
34-436 Maniowy
tel.18 275 06 27
kom. 608 628 732

 

Dyrektor Przedszkola

Lucyna Wolska-Jandura

kom. 608 628 732Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lucyna Wolska-Jandura prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU  Prywatne Niepubliczne Przedszkole w Mizernej, Mizerna 122, 34-440 Kluszkowce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 7352218517, numer REGON 491946722,

2)  Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty, – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania    z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f   RODO, otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np. firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy rachunkowe, audytowe i konsultingowe.

4) Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności oświatowych, podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z umową, 
realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,statystycznych i archiwizacyjnych, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, publikacji Twojego wizerunku i wizerunku Twojego dziecka od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.

5) Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, kopii danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe, w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, otrzymywania korespondencji okolicznościowej, publikacji wizerunku – posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

 8) W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:rodo@wolski.pl